บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ

        รับผิดชอบงานด้านธุรการทั่วไป การขอใช้รถยนต์ และงานสารบรรณกอง การร่าง - โต้ตอบจดหมายราชการ มีหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการกอง โดยตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการที่กลุ่มงานและฝ่ายเสนอผู้อำนวยการกอง ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร การรวบรวมและจัดทำงบประมาณของกอง งานบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์เบื้องต้น การตรวจสอบพัสดุ - ครุภัณฑ์ประจำปี รวบรวมสถิติผลงานประจำปี งานประชุมของกองและติดตามความก้าวหน้าของผลการประชุม ประสานงานกับกลุ่มงานและฝ่าย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งงานผลิตเอกสารทั้งในรูปของการจัดพิมพ์ การถ่ายเอกสาร การจัดทำสำเนาดิจิตอล และการจ่ายรถยนต์