ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกตามประเภท

รหัสประเภท ประเภท จำนวน / แหล่ง ร้อยละ
1. วัด 1,331 39.6
2. อาคาร 271 8.1
3. สถาน 510 15.0
4. อนุสรณ์ 320 9.5
5. อนุสาวรีย์ 15 0.4
6. ชุมชนโบราณ 229 6.8
7. เมืองโบราณ 49 1.5
8. โบราณสถาน 207 6.2
9. พิพิธภัณฑ์ 4 0.1
10. เตาเผาโบราณ 10 0.3
11. หลักเมือง 9 0.3
12. สถาปัตยกรรม 36 1.1
13. โบราณวัตถุ 64 1.8
14. วัดร้าง 39 1.2
15. ศาสนสถาน 272 8.1
รวม   3,361 100

ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกตามภาค

รหัสประเภท ประเภท จำนวน / แหล่ง ร้อยละ
1. ภาคเหนือ 459 13.7
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,137 33.8
3. ภาคกลาง 1,249 37.2
4. ภาคใต้ 516 15.3
รวม   3,361 100

ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกตามประเภทและภาค

รหัสประเภท ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม
1. 226 377 564 164 1,331
2. 5 84 80 102 271
3. 31 320 67 87 505
4. 5 102 170 43 320
5. 1 - 7 7 15
6. 86 68 46 29 229
7. 17 8 11 13 49
8. 17 75 106 9 207
9. 1 - 3 - 4
10. 5 2 3 - 10
11. - 1 2 6 9
12. 6 3 14 13 36
13. - 58 2 4 64
14. 23 3 5 8 39
15. 36 36 169 31 275
รวม 459 1,137 1,249 516 3,361

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก EISONCH ปี 2537