แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ (บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา)

แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ (บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา)
เน้นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ประกอบด้วยแผนงานจำนวน 4 แผนงาน รวม 20 โครงการ ดังนี้

แผนงานกลุ่มที่ 1 :
การอนุรักษ์และปรับปรุงบริเวณป้อมมหากาฬและใกล้เคียง
                           1. โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงป้อมมหากาฬ
                           2. โครงการปรับปรุงบริเวณข้างวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม
                           3. โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง

แผนงานกลุ่มที่ 2 : การอนุรักษ์และพัฒนาการสัญจรทางบกและทางน้ำ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและชั้นใน
                           1. โครงการปรับปรุงคลอง สะพาน เพื่อการสัญจรทางน้ำ
                           2. โครงการจัดทางเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุง
                           3. โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงประตูพระนคร กำแพงเมืองและป้อม
                           4. โครงการจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง

แผนงานกลุ่มที่ 3 : การปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
                           1. โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย์
                           2. โครงการเปิดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
                           3. โครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์
                           4. โครงการปรับปรุงราชนาวีสโมสร
                           5. โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการค้าภายใน
                           6. โครงการเปิดมุมมองวัดโพธิ์
                           7. โครงการปรับปรุงบริเวณท่าเตียน
                           8. โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
                           9. โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง ระยะที่ 2

แผนงานกลุ่มที่ 4 : การปรับปรุงบริเวณพื้นที่อื่นๆ
                           1. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณแพร่งนรา แพร่งภูธร และแพร่งสรรพศาสตร์
                           2. โครงการจัดระเบียบย่านพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดำเนิน
                           3. โครงการลานอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรม บริเวณหน้าวัดสุทัศน์ และศาลาว่าการ
                                กรุงเทพมหานคร
                           4. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านการค้าบางลำพู
                           5. โครงการจัดทำอุปกรณ์สาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร์